Seychelles

NCE SC Limited, một công ty được thành lập theo luật pháp của Seychelles, với số đăng ký (Co.No.8428537-1), có địa chỉ đăng ký tại: House Of Francis, Office 301 (D), lle Du Port Mahe, Seychelles

Số đăng ký: Co.No.8428537-1